Velký státní znak

Jedním z nejpoužívanějších státních symbolů je velký státní znak. Velký státní znak má pět barev: červenou, stříbrnou (bílou), zlatou (žlutou), modrou a černou. Jsou na něm dva druhy zvířat: lev a orlice. Zatímco oba lvi jsou stejní, orlice jsou rozdílné. Každé zvíře má na znaku vymezené své místo. Znak je tak rozdělen na čtyři stejné části, pole. Takovému upořádání říkáme čtvrcený štít. Znak představuje všechny územní části našeho státu: Čechy, Moravu a Slezsko.
První lev
V prvním a čtvrtém červeném poli velkého státního znaku najdeme stříbrného lva. O tom, že je výjimečný, svědčí nejen korunka na hlavě, ale především dva ocasy. Od nástupu krále Přemysla Otakara II. na trůn v roce 1253 je lev v této podobě znakem českých panovníků.
Moravská orlice
Ve druhém poli velkého státního znaku je moravská orlice. Je červeno-stříbrná, šachovaná a leží v modrém poli. I tento znak se poprvé v této podobě znak objevil za vlády krále Přemysla Otakara II. Už v roce 1272 ho tak najdeme třeba na znojemské městské pečeti.
Slezská orlice
Ve třetím poli vidíme znak Slezska. Tvoří ho černá orlice, která nese na hrudi stříbrnou pružinu. Tato pružina má tvar úzkého ležatého půlměsíce a zasahuje až na křídla. Zde je zakončena trojlístky. Na hrudi je pružina doplněna křížkem.
Druhý lev
Naši republiku tvoří Čechy, Morava a Slezsko. Každé z těchto území je ve velkém znaku zastoupeno. Jsou-li však ve čtvrceném štítu zastoupeny pouze tři znaky, jako v našem případě, platí podle pravidel heraldiky (tohle cizí slovo najdete vysvětleno dále), že se znamení z prvního pole opakuje ve čtvrtém poli. Proto je tam lev podruhé.

Historie

Kníže Vladislav touží po královské koruně. Může ji dostat od císaře za pomoc ve válce proti městu Milánu. Vladislavovi šlechtici souhlasí. Vyzkouší si v bojích nově vyráběnou zbroj, která zakrývá skoro celého bojovníka.
Při příjezdu na shromaždiště české vojsko vidí, že císařské oddíly mají žluté prapory s černou orlicí. Ta slouží k rozpoznávání bojovníků císaře a je i na císařově osobním štítu. Češi se v bojích vyznamenají, Vladislav obdrží od císaře královskou korunu a jeho šlechtici si po návratu domů pořizují vlastní malované štíty, jak to viděli v cizině.
 Velký státní znak má podobu čtvrceného štítu. Takové uspořádání znaku použil na své pečeti na začátku 14. století král Jan Lucemburský. V prvním a čtvrtém poli byl, vlastně tak jako dnes, dvouocasý lev.

Ve druhém a třetím poli pak byl znak Lucemburska, odkud král pocházel. Ve znaku tak byli celkem čtyři lvi. Dva stříbrní dvouocasí a dva červení s jedním ocasem. Čtvrcené znaky se zalíbily. V průběhu staletí prošel náš znak mnoha proměnami.

Pozor!

Měli byste vědět, že...

Já, dvouocasý lev, jsem nebyl první zvíře, které se objevilo na znaku českého panovníka. Přede mnou tam už byla černá orlice.
Za vlády Marie Terezie se v něm objevily symboly Moravy a Slezska. Vznikl tak znak v mnoha směrech velmi podobný tomu našemu dnešnímu. Náš současný velký státní znak má dlouhou a složitou historii, do které patří i zrušení toho symbolu socialistickou ústavou v roce 1960.

Po roce 1990 se však velký znak znovu mezi státními symboly objevil. Dnešní podoba se užívá od roku 1993 a vytvořil ji heraldik Jiří Louda.

Zajímavosti

Orel nebo orlice?

jak poznáme, že jde na znaku o orlici, a ne orla? Rozdíl spočívá v počtu hlav! Od 14. století se orel zobrazuje se dvěma hlavami, zatímco jednohlavá podoba se nazývá orlice.

Morava a Slezsko má tedy ve znaku orlici, nikoliv orla. (Toho bychom naopak nalezli třeba na státním znaku Ruska nebo Albánie.)


Kde je v heraldice pravá a levá strana?

Základní heraldické pravidlo říká, že pokud jde o pravou a levou stranu, kreslí a popisují se znaky, erby, štíty z pohledu člověka, který štít nese. Tedy to, co my vidíme při pohledu na štít například vlevo, je heraldicky vpravo, protože jako pravou stranu to vnímá i ten, kdo štít drží před svým tělem.

Erb a znak

Erb je znamení umístěné na štítě. Slovo erb je odvozeno z německého Erbe – dědic. V češtině se užívalo navíc také ve smyslu zděděný statek, předek. Naznačovalo se tím, že erb se dědil z generace na generaci, proto je vhodné mluvit o erbu u šlechtických rodů. Původně sloužil erb rytíři v boji nejen jako ochrana (štít), ale také jako poznávací znamení pro vlastní pěší družinu. Často totiž bylo obtížné v boji odlišit v brnění vlastní a cizí vojáky. Pomocí barevných znamení na štítech a praporech to bylo snazší. Znak je také znamení umístěné na štítu, ale nedědí se a má obecnou platnost, jsou to např. osobní znaky papežů, arcibiskupů, biskupů, ale také znaky států, měst a cechů. Toto přísné heraldické rozlišení se však v obecné češtině nedodržuje a oba pojmy se běžně zaměňují.

Ještě jednou k pravé straně

Pravá strana je v heraldice (a nejen v ní) považována za významnější a důležitější. Je-li na znaku, erbu či štítu jen jedno zvíře (může tam být i nestvůra či člověk), mělo by být otočeno heraldicky doprava, to znamená z pohledu diváka, že bude (hlavou, pohybem) směřovat doleva. Důvod, proč tomu tak je, bychom nalezli u středověkého rytíře. Figura (například právě nějaké zvíře) musela sledovat jeho pohyb a tedy bojovat spolu s ním. Nemohla přece z boje utíkat! Tím by dělala svému nositeli ostudu… Tak se také všechna zvířata na našem velkém státním znaku dívají i směřují heraldicky vpravo (my už víme, že z našeho pohledu to je doleva).

Heraldik

V dnešní době se u nás odborníku na znaky a erby říká heraldik, dříve se jim však říkalo trochu jinak, a přece podobně – heroldové. Obě tato slova mají stejný slovní základ a pochází z latinského slova heraldus – hlasatel, posel. Heroldové se objevují na šlechtických dvorech v polovině 12. století a skutečně původně hlásili a oznamovali nařízení a důležité zprávy. Na turnajích ohlašovali soupeře, posléze vítěze klání, přičemž v jeho průběhu dohlíželi na dodržování pravidel. A do třetice: věda, která zabývá znaky a erby, se nazývá heraldika. Záležitosti spojené se znaky a jejich užíváním dnes řeší speciální úřad – Heraldická komise.

ÚkolSestavte správně náš
velký státní znak

Teď, když jste již máte tolik informací o velkém státním znaku, nebude to pro vás určitě žádný problém.

Hezké, ale takto náš velký státní znak nevypadá, zkus to znovu...

Výborně, sestavil jsi správně náš
velký státní znak!


Zvolte správný barevný podklad
velkého státního znaku

Zvolte správnou kombinaci symbolů našeho velkého státního znaku


© Dny české státnosti o.p.s. a kolektiv autorů, 2014